Nova izvannastavna aktivnost u našoj školi – Građanski odgoj na engleskom

lobodna aktivnost pokrenuta je početkom školske godine 2021./2022. s ciljem da učenici na zabavan način nauče nešto novo o kulturama država engleskog govornog područja. Polaze ju učenici 6-ih razreda, a vodi nastavnica engleskoga jezika Helena Knežević.

Građanski odgoj i obrazovanje na engleskom jeziku nova je izvannastavna aktivnost u našoj školi. Slobodna aktivnost pokrenuta je početkom školske godine 2021./2022. s ciljem da učenici na zabavan način nauče nešto novo o kulturama država engleskog govornog područja. Polaze ju učenici 6-ih razreda, a vodi nastavnica engleskoga jezika Helena Knežević.

„U sklopu nastavnog rada motiviranim učenicima će se omogućiti usvajanje građanskih kompetencija, širenje vidika glede tema građanskog odgoja te učenje o kulturama država engleskog govornog područja. Htjela sam da učenici rade nešto što im je zanimljivo i poučno, ali najvažnije da govore na engleskom jeziku“, ističe nastavnica Helena Knežević.

Polaznici grupe učili su i diskutirali o ljudskim pravima koristeći engleski jezik u svim aktivnostima. Upoznali su se s Općom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda. Izradili su edukativni plakat Human rights kojim su predstavilineka od osnovnih prava čovjeka. Učili su o razvoju Amerike i borbi Afroamerikanaca za njihova prava. Također su proučavali i otkrivali zanimljivosti o važnim ljudima američke povijesti, borcima za ljudska i građanska prava, među kojima su: Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Hillary Clinton, Abraham Lincoln i dr.

„Aktivnosti u radu grupe usmjerene su na razvijanje interkulturalne kompetencije učenika, kao što su uočavanje i prihvaćanje kulturoloških sličnosti i razlika, tolerancija i empatija prema drugom i drugačijem“, navodi nastavnica Knežević. Ističe da je učenicima  posebno zanimljivo proučavanje različitih načina ponašanja u komunikaciji pripadnika različitih kulturnih zajednica te mogućih nesporazuma u interkulturalnim situacijama.

„Svrha provedenih i planiranih aktivnosti je ohrabriti učenike za promicanje solidarnosti i empatije. Također ih želim potaknuti da argumentirano zastupaju vlastito mišljenje, uočavaju stereotipe i predrasude, aktivno zastupaju dječja prava, osobito pravo na obrazovanje i ravnopravnost spolova. Važno je da usvoje pravedno i pristojno ophođenje u vršnjačkoj komunikaciji i međuljudskim odnosima“, otkriva nastavnica.

Učenici polaznici grupe surađuju s udrugama, uključuju se u akcije solidarnosti i humanitarne akcije, pripremajući se na taj način za aktivno građanstvo i sudjelovanje u životu lokalne zajednice na dobrobit njezinih članova.

Leona Tasoti Kivač, 6.d

(Novinarska grupa)